Vitajte na našom webe

Materská škola

Železničná 460,Švedlár

 

 

  Profilácia MŠ 

 

Zameranie školy. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť je systematická a plánovaná, realizovaná v súlade so ŠTVP v štátnych predškolských zariadeniach, ktorý schválilo ministerstvo školstva. Našim hlavným cieľom a poslaním je nadväzovať na výchovu dieťaťa v rodine a obohacovať ju o cieľavedomú, systematickú výchovu, zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s jeho vekovými a individuálnymi osobitosťami. Pedagogické pôsobenie je zamerané na zdravý fyzický rozvoj každého dieťaťa individuálne, na rozvoj jeho intelektu reči, rozumových a tvorivých schopností, pracovných zručností, socializácie v kolektíve. Učiť deti hrou v bohatom podnetnom prostredí a všestranne pripraviť deti na školu, je našou každodennou prioritou.
 

Stručná charakteristika našej materskej školy "Zvedavé chrobáčiky"

Hlavné úsilie našej materskej školy smeruje k tomu, aby podporovala prirodzené detské činnosti. Popri organizovanej, riadenej činnosti poskytujeme deťom dostatok voľnej pohybovej aktivity, ktorá im prináša radosť a je pre ich zdravý vývoj dôležitá. Je dôležité, aby sa pohybová aktivita spájala s telesnou, duševnou a sociálnou pohodou.

Cieľom pohybových aktivít našej materskej školy je, aby sa pohyb pre deti stal ich potrebou v každodennom živote a pevným návykom do budúcna! Cieľom profilácie našej materskej školy je výchova k zdravému životnému štýlu.


Veľkosť školy: Naša materská škola je dvojtriedna budova s vlastnými hygienickými priestormi. Je umiestnená v rómskej osade, v obci Švedlár, vzdialená niekoľko metrov od hlavnej cestnej komunikácie.
Charakteristika detí: Zaškoľujeme deti od 3 do 6 rokov, ale aj deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Dochádzajú k nám deti rómske, aj keď sa ich rodičia nehlásia k rómskej národnosti.

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi: V MŠ aktívne funguje Rada školy .


Špecifiká našej profilácie:
 

v  v podpore zdravia sa orientovať na zásady správnej výživy s cieľom zabezpečiť deťom zdravý vývin, duševnú pohodu a zdravie v dospelosti
 zapojenie do projektu "Škola podporujúca zdravie" rozšíreného o mini projekt "Pekný úsmev"

 

v   skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na prípravu detí na vstup do základnej školy, zamerať pozornosť na deti s odloženou školskou dochádzkou

 

v   podporovať environmentálne bádateľské aktivity zamerané na tvorbu a ochranu životného prostredia

 

v   rozširovať možnosti rozvíjať hudobný, tanečný, spevácky a výtvarný talent detí

 

v   pokračovať a skvalitniť krúžkovú činnosť " Tancuj, tancuj vykrúcaj" a tým podporovať talent u detí predškolského veku
 

 

v   zúčastniť sa „Okresnej športovej olympiády detí MŠ“ v Gelnici

 

v   individuálne sa venovať rozvoju všetkých nezrelých psychických funkcií deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky; dbať na dobrú prípravu a plynulý prechod do základnej školy v spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradňou

 

v   realizovať nadštandardné pohybové aktivity pre rodičov a detí v MŠ

 

v   ponúknuť a vytvoriť priestor formou rôznych športových činností so zacielením pre zlepšenie vzťahu k športu a celkového somatického vývinu
 realizovať , viacboj všestrannosti, turistické vychádzky, ochutnávku netradičných pomazánok, tekvicovú slávnosť, šarkaniádu

 

v   v záujme ochrany detí zabezpečovať dodržiavanie "Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa ".

Komunikáciu a spoluprácu s rodičmi pokladáme za jednu z našich prioritných úloh. Škola je otvorená pri konzultácii a vyjadrovaní postrehov, požiadaviek, problémov a návrhov. Vítame rodičovskú otvorenosť a konštruktívnosť návrhov pri našej tvorivej výchovno-vzdelávacej práci.
Tešíme sa na spoluprácu s rodičmi tých detí, ktoré navštevujú materskú školu, ale i nových detí, ktoré po prvý raz čoskoro prekročia prah našej materskej školy .

 

 Naďalej pracujeme v projektoch:

    Projekt - „Škola podporujúca zdravie a zdravý životný štýl"

    Projekt – „Adamko hravo-zdravo“

    Projekt -  „Ekologická stopa“ – nový projekt v roku 2010

    Projekty školské  -  „ Žijeme na Zemi“

                        -  „ Bezpečnosť na ceste“

                        -  „ Kreslím, maľujem“

                        -  „ Počítač a ja“


 

 

Úlohy projektov a podprojektov plánujeme plniť kontinuálne s výchovno - vzdelávacím procesom v školskom vzdelávacom programe prepracovanom na podmienky našej MŠ so zameraním najmä na:

 

- primárnu prevenciu pred chorobami - čo robiť, aby som neochorel (aby som si uchoval zdravie)

- upevňovať psychické zdravie detí - primárna prevencia

- upevňovať fyzické zdravie, telesný a pohybový rozvoj detí – zvyšovať odolnosť organizmu proti negatívnym vplyvom.

 

Zviditeľňovať profiláciu MŠ medzi verejnosťou podľa:

 

- Plánu rozvoja školy

- Fotogaléria aktivít MŠ v obci

- Aktívna účasť rodičov na školských aktivitách

- publikovanie na internetovej stránke

 

 


Novinky

Pozdrav

27.12.2010 00:00
 

—————

Webová prezentácia bola spustená

10.11.2010 15:46
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte, aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne...

—————

Všetky články

—————Kontakt

Zvedavechrobaciky


Aktuálne foto

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/sarkaniada-2011-1-jpg/

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/irenka-conkova-3-miesto-v-okresnej-sutazi-jpg/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/danielka-plachetkova-k-narodenonam-prezidenta-gasparovica-jpg/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/danielka-plachetkova-jpg/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/elzicka-plachetkova-jpg/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/erika-plachetkova-jpg/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/ferko-sarissky-jpg/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/irenka-conkova-jpg/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/jozko-pukleja-jpg/

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/miladka-kokyova-jpg/

—————

—————

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/vcielka-kam-zaletis-1-jpg/

—————

—————

—————

—————

—————

—————